កម្ពុជាមានមហិច្ឆតាប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលស្វាយចន្ទីដ៏សំខាន់សម្រាប់ទីផ្សារពិភពលោក

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែកក្កដានេះ ដើម្បីបន្តពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្វាយចន្ទី

Continue Reading

កម្ពុជាមានមហិច្ឆតាធំប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលស្វាយចន្ទីដ៏សំខាន់សម្រាប់ទីផ្សារពិភពលោក

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនាម្សិលមិញ បានចាប់ផ្តើមរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងពិនិត្យ និងពិភាក្សាផ្តល់ធាតុចូលលើសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្វាយចន្ទី ដែលនេះជាមហិច្ឆតាធំមួយទៀតរបស់កម្ពុជាដើម្បីប្រែក្លាយជាប្រទេសផលិត

Continue Reading