លោកស្រី ខៀវ សស៊ីលៀប បោះទុន ១៦០ លានដុល្លារ វិនិយោគលើរោងចក្រផលិតស្រាបៀរ ហនុមាន

ថ្មីៗនេះ រោងចក្រផលិតស្រាបៀរ ហនុមាន ត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យលក់នៅលើទីផ្សារ

Continue Reading