តម្លៃប្រេងសាំងធ្លាក់ថ្លៃបន្តិចហើយ ចុះហាងឆេងលុយរៀលខ្មែរថ្ងៃនេះ ម៉េចដែរ?

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានឱ្យដឹងពីតម្លៃហាងឆេងប្រាក់រៀលខ្មែរ ធៀបទៅនឹង…

Continue Reading