អាមេរិក គ្រោងបញ្ចប់ការចរចា និងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង ៣០០លានដុល្លារ គាំទ្រដល់វិស័យអាទិភាពចំនួន ៤ នៅកម្ពុជា

ក្នុងជំនួបកាលពីសប្តាហ៍កន្លង កម្ពុជា និងអាមេរិក បានពិភាក្សាលើវឌ្ឍនភាពសម្រេចបាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍឆ្នាំ ២០២១-២០២៥ ដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការចរចា

Continue Reading

ដើម្បីស្តារសេដ្ឋកិច្ចអាលីម៉ង់សម្រេចផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង់បន្ថែមចំនួន ៦៣ លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជា

ប្រទេសអាលីម៉ង សម្រេចផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង់ចំនួន ៦៣ លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជា ដើម្បីចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជន។

Continue Reading