ហុងស៊ុយ និងជំនឿ នៃការសែនព្រេនតាមប្រពៃណីសាសនារបស់ចិន ខុសគ្នា យ៉ាងណា?

អ្នកគ្រូណាលី​ គ្រូហុងស៊ុយល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជា​ បានបកស្រាយចម្ងល់ថា​ ហុងស៊ុយ និងជំនឿ នៃការសែនព្រេនតាមប្រពៃណីសាសនារបស់ចិន ខុសគ្នា យ៉ាងណា?

Continue Reading

អ្នកគ្រូ ឡុង ណាលី៖​ កត្តាហុងស៊ុយ សំខាន់បំផុត

ឧកញ៉ាញុស៍ សូមលើក កត្តាធំៗ ៣យ៉ាង ពីអ្នកគ្រូ ឡុង ណាលី អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ម៉ាស្ទ័រ ណាលី ហុងស៊ុយ ដែលអ្នកគ្រូបានលើកឡើងថា មនុស្សជោគជ័យ អាស្រ័យលើកត្តាធំៗ 3

Continue Reading