ម្តាយ តារាចម្រៀង វី ឌីណែត ប្រពន្ធ ហូ ឡាវី បានទទួលមរណភាពហើយ

មហាជន និងអ្នកគាំទ្រកាន់តែមានអារម្មណ៍រន្ធត់ចិត្តខ្លាំងបន្ទាប់ពីដឹងថា ម្តាយ តារាចម្រៀង វី ឌីណែត បានទទួលមរណភាពមន្ទីពេទ្យដោយសារកូវីដ-១៩។

Continue Reading