ឧកញ៉ាញូស៍ណែនាំឲ្យស្គាល់បញ្ញវន្តខ្មែរផ្នែកពុទ្ធសាសនាល្បីៗ នៅសតវត្សរ៍ទី២១នេះ

បរិស័ទខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់បានសាងផ្នួសបួសក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនា ខណៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធមានរហូតទៅ ៩៥% ។ ការអប់រំលើវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា

Continue Reading