ប្លែកក្នុងពិភពលោកមានតែមួយ ធ្វើខួបកំណើតក្នុងភក់ពេលកំពុងចាប់ត្រី

ភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្តាញសង្គមក្រោយឃើញរូបភាពធ្វើខួបកំណើតកណ្តាលវាលស្រែក្នុងស្រះ ពេលកំពុងចាប់ត្រីមួយកន្លែង នៅខេត្តកំពង់ចាម។

Continue Reading