បុគ្គលល្បីឈ្មោះ៦រូប ផ្តួចផ្តើមគម្រោងភ្នំពេញស្អាត ឥឡូវត្រឡប់មកវិញនូវពាក្យស្លោកគន្លឹះ «ស្អាតជាទម្លាប់ថ្មី»

«យុទ្ធនាការភ្នំពេញស្អាត» ដែលជាគម្រោងស្អាត បានប្រកាសត្រឡប់មកវិញហើយ ជាមួយនឹងពាក្យស្លោកគន្លឹះ «ស្អាតជាទម្លាប់ថ្មី» នៅថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ជាសហស្ថាបនិកនៃគម្រោងស្អាត។

Continue Reading