រុស្ស៊ី​នៅ​ត្រៀម​ផ្គត់ផ្គង់​ហ្គាស​ទៅ​តំបន់​អឺរ៉ុប​ថែម បើ​ទោះ​តម្រូវការ​ក្នុង​ស្រុក​កើន​​លើសលុប​ក្ដី​

ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​ចែកចាយ​ធំ​បំផុត រុស្ស៊ី​នៅ​ត្រៀម​ផ្គត់ផ្គង់​ហ្គាស​ទៅ​តំបន់​អឺរ៉ុប​ថែម បើ​ទោះ​តម្រូវការ​ក្នុង​ស្រុក​មាន​លើសលុប​ក្ដី​

Continue Reading