និស្សិតកម្ពុជា ២រូប ផលិត Drone ដឹកមនុស្សសម្រួល​ដល់​កិច្ចការ​ពន្លត់​អគ្គិភ័យដោយជោគជ័យ

និស្សិតកម្ពុជាពីរូបផលិតដ្រូន​ដឹក​មនុស្ស ឬ Human Carrier Drone ដោយជោគជ័យ ក្នុងគោលបំណង​រំលស់​បញ្ហា​កកស្ទះ​ចរាចរណ៍

Continue Reading