ទម្លាយបញ្ជីឈ្មោះពាណិជ្ជករខ្មែរ និងបរទេស ឡើងងារឧកញ៉ា ក្នុងឆ្នាំ២០១៦

គិតមកដល់ឆ្នាំ ២០២១នេះ មិនទាន់មានឯកសារណាមួយបង្ហាញឲ្យដឹងនូវចំនួនសរុប ពាណិជ្ជករ និងសប្បុរសជនខ្មែរព្រមទាំងបរទេសរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា

Continue Reading