អ្នកជំងឺច្រើនពេក អគារដឺព្រេមៀ សេនធ័រ និងវិមានពិភពថ្មីសែនសុខ ត្រូវបានយកធ្វើជាកន្លែងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

អគារដឺព្រេមៀ សេនធ័រ សែនសុខ និងអគារវិមានពិភពថ្មីសែនសុខ ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបានយកធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

Continue Reading