អង្គការសង្រោ្គះមេឃ​ពណ៌​ខៀវប្រ​ទេស​ចិន​ ផ្តល់​ជំនួ​យ​បរិក្ខា​ពេទ្យ​ដល់​កម្ពុជា

ក្រុមសង្គ្រោះប្រចាំខេត្តគួយចូវរបស់អង្គការសង្រ្គោះមេឃពណ៌ខៀវ ប្រទេសចិន បានផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភ ក្រោមក្របខណ្ឌអង្គការសង្គមស៊ីវិល នូវឧបករណ៍ និងប​រិក្ខាពេទ្យ គិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជិត ២០ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី…

Continue Reading