ខ្លាឃ្មុំព្រះអា​ទិត្យ និងខ្លា​ឃ្មុំព្រះ​ចន្ទ​កំពុងមានវត្តមាន​នៅកម្ពុជា រងការ​គំរាមកំហែង

ខ្លាឃ្មុំចំនួនពីរប្រភេទ គឺខ្លាឃ្មុំព្រះអាទិត្យ និងខ្លាឃ្មុំព្រះចន្ទ កំពុងមានវត្តមាន​នៅ​កម្ពុជា ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់បំផុត​ បើសិនជាមិន​មាន​ការយកចិត្តទុក​ដាក់ឱ្យបានដិតដល់។ នេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការ អេកូយុវ​ទូត…

Continue Reading