នៅអាស៊ាន​មាន​តែ​ប្រទេស ៨ អាច​ផលិត​ប្រេង​បាន​ ហើយ​ក៏​មាន​កម្ពុជា​មួយ​ដែរ

ក្រៅពីឡាវ និង​សិង្ហបុរី ប្រទេស ៨ ទៀត នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន​ មាន​សមត្ថភាព​អាច​ផលិតប្រេង​បាន….

Continue Reading