សូមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ទាំងនេះ កុំចេញពីផ្ទះបើមិនចាំបាច់ ព្រោះរកឃើញករណីឆ្លងច្រើនណាស់

តំបន់ប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេមួយចំនួន ដែលជាសញ្ញាប្រាប់ទៅបងប្អូនក្នុងភូមិសាស្ត្រទាំងអស់នោះថា សូមកុំចេញពីផ្ទះដាច់ខាត

Continue Reading