នៅថ្ងៃទី២៩ធ្នូនេះ រដ្ឋសភា នឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-កូរ៉េ រួមនឹងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មចំនួន ២

រដ្ឋសភាកម្ពុជា នឹងបន្តសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូខាងមុខ ក្រោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានយល់ព្រមបញ្ជូនមកស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិដើម្បីអនុម័ត

Continue Reading