ការព្យាករ អាកាសធាតុរដូវប្រាំង និងកើនកម្តៅជាបន្តបន្ទាប់!

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានធ្វើការព្យាករអាកាសធាតុលេីកទី១ សម្រាប់រដូវប្រាំង (២០២០-២០២១) និងដេីមរដូវវស្សា ឆ្នាំ២០២១ ដោយផ្អែកតាមការវាយតម្លៃពីអន្តរជាតិ ក៍ដូចជាតំបន់

Continue Reading