ធនាគារក្នុងស្រុកមួយទៀតទិញមូលបត្របំណុលតម្លៃ ៣០លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិតេជោ

គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោ

Continue Reading

ជាង១ពាន់ហិកតា ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មបានដោះស្រាយដីដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មី

ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានបង្ហាញរបាយកាណ៍កាលពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ លើការសម្របសម្រួលការដោះស្រាយដីដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មី

Continue Reading