រូបសំណាកអាចារ្យលាក់ ទម្ងន់​២​តោន កម្ពស់​ជាង​១០​ម៉ែត្រ​ធ្វើ​ពិធី​សិត​ឡើង

​​រូបសំណាក​តាអាចារ្យលាក់ មាន កំពស់4, 5 ម៉ែត្រ ទម្ងន់ជាង 2 តោន និងទម្រ 6 ម៉ែត្រ សរុបជារួមមានកម្ពស់ 10, 5 ម៉ែត្រ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ពិធី សិតរូប​ឡើង…

Continue Reading