រដ្ឋមន្ដ្រីពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញឲ្យដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដល់កសិករ ផលិតករ និងបញ្ចៀសដាច់ខាតការទាមទារកម្រៃសេវាក្រៅផ្លូវការ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម លោក ប៉ាន សូរស័ក្តិ ថ្លែងថា បញ្ចៀសដាច់ខាតការទាមទារកម្រៃសេវាក្រៅផ្លូវការពីអាជីករ ពាណិជ្ជករ ផលិតករ អ្នកនាំចេញ និងសេវាផេ្សងៗ

Continue Reading