អាជីវករម្នាក់ សមត្ថកិច្ចហៅធ្វើកិច្ចសន្យាដែលបានលក់សាច់ជ្រូកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតម្លៃខ្ពស់

សមត្ថកិច្ចខណ្ឌបឹងកេងកង បានចុះធ្វើការអប់រំ ណែនាំ និងធ្វើកិច្ចសន្យាដល់អាជីវករម្នាក់ដែលលក់សាច់ជ្រូកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតម្លៃខ្ពស់ខុសពីធម្មតា។

Continue Reading