រយៈពេលមួយឆ្នាំពេញ ក្រសួងសម្រេចអនុគ្រោះលើកលែងការពិន័យប្រាក់ ចំពោះអាជីវកម្មទេសចរណ៍

ដោយស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ មិនទាន់បានបិទបញ្ចប់ និងដើម្បីចូលរួមសម្រួលដល់ការប្រកបអាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី២២ ខែមីនានេះ ក្រសួងទេចរណ៍ សម្រេចអនុគ្រោះលើកលែងការពិន័យជាប្រាក់ ចំពោះអាជីវកម្មទេសចរណ៍

Continue Reading