មកស្គាល់ក្រុមហ៊ុនផលិតចំណីសត្វដ៏ធំ ដែលមានទុនវិនិយោគជាង ១៨លានដុល្លារ

បើទោះបីស្ថានភាពកូវីដ១៩ មិនទាន់បិទបញ្ចប់យ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុន អេហ្គ្រី ម៉ាស្ទ័រ ខូអិលធីឌី ជាក្រុមហ៊ុនធំមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំៗនៅកម្ពុជា កំពុងដំណើរការអាជីវកម្មផលិតចំណីសត្វ

Continue Reading