កូរ៉េ​ខាងត្បូង​គ្រោង​ចាយ​ថវិកា​ជាតិ​ ៤,៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ ទ្រទ្រង់​អាជីវកម្ម​ខ្នាតតូច​ក្នុង​ស្រុក

អាជ្ញាធរ​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​គ្រោង​ចាយ​លុយ ៤,៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ…..

Continue Reading