អ្នកជំនាញណែនាំ ៣ ជម្រើសសម្រាប់អ្នកចង់វិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យ ក្រោយបើកប្រទេសឡើងវិញ

អ្នកជំនាញផ្នែកវិស័យអចលនទ្រព្យ លោក ច្រឹក សុខនីម បានលើកឡើងថា ការវិនិយោគ​លើវិស័យអចលនទ្រព្យនាពេលបច្ចុប្បន្ន យើងត្រូវដឹងពីសមត្ថភាព

Continue Reading