ដើម្បីស្តារសេដ្ឋកិច្ចអាលីម៉ង់សម្រេចផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង់បន្ថែមចំនួន ៦៣ លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជា

ប្រទេសអាលីម៉ង សម្រេចផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង់ចំនួន ៦៣ លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជា ដើម្បីចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជន។

Continue Reading