កម្ពុជា អាឡឺ​ម៉ង់ បន្ត​ជ​ជែក​ពី​​គ​ម្រោ​ង​ផ្សព្វផ្សាយ​សន្ធិស​ញ្ញា​ពា​ណិជ្ជកម្មអាវុធលើកទី៣

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានសហការជាមួយការិយាល័យសេដ្ឋ ត្រួតពិនិត្យការ​នាំចេញ នៃប្រទេសទេសអាឡឺម៉ង់ រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី«គម្រោង​ផ្សព្វផ្សាយ​សន្ធិសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មអាវុធ(ATT)លើកទី៣» នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ…

Continue Reading