ផ្លូវការ កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់អាសិប ចូលជាធរមាន

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែធ្នូនេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីការចូលជាធរមាន នៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ (អាសិប-RCEP)

Continue Reading