សេដ្ឋកិច្ចតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនអឺណិត ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ រំពឹងថានឹងកើនដល់ ១ ទ្រីលានដុល្លារ នៅឆ្នាំ ២០៣០

សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនអឺណិតរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ត្រូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងអាចកើនឡើងដល់ ១ ទ្រីលានដុល្លារ នៅឆ្នាំ ២០៣

Continue Reading

អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងអាស៊ាន មិនមែនជាកូនអុកនៅលើក្តាអុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងចិននោះទេ

សិក្ខាសាលាស្តីពី «ទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិក-អាស៉ីអាគ្នេយ៍ ក្រោមរដ្ឋបាលលោក Joe Biden» ដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៉ី (AVI) សហការជាមួយមូលនិធិ អាស៉ី

Continue Reading