កម្ពុជា-អាស៊ែបៃហ្សង់ ប្តេជ្ញាពង្រឹងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក

ទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជា និងអាស៊ែបៃហ្សង់ មានទីតាំងភូមិសាស្រ្តនៅឆ្ងាយពីគ្នាក្តី

Continue Reading