អ្នក​ឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​ដល់​និស្សិតក្រីក្រចំនួន ១៥០នាក់ រៀនចប់មានការងារស្រាប់ប្រាក់ខែ 300$-4000$

សូមឧបត្ថម្ភអាហារូបករណ៍លើការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដល់និស្សិតក្រីក្រចំនួន ១៥០នាក់…

Continue Reading