យុវតីអាយុទើបតែ២១ឆ្នាំ ក្លាយជានាយិកាសាលា ចេះនិពន្ធសៀវភៅ មាន​អាជីវកម្មជាច្រើន​ក្នុង​ដៃ

យុវតីកូនម្នាក់​មាន​អាយុ​ទើបតែ២១ឆ្នាំ បាន​ក្លាយជានាយិការសាលា….

Continue Reading

CEO The Cake៖ វិស័យនំ ជាវិស័យដែលគួរឲ្យស្រលាញ់ បើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រលាញ់ គឺគ្មានអ្វីខុសនោះទេ

សាលានំ បានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលធ្វើនំ នៅថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ដែលមានសិស្សជាច្រើនបានចូលរួម ខណៈការបណ្ដុះបណ្ដាល ក៏​នឹង​ទទួលបានចំណេះដឹង បទពិសោធន៍

Continue Reading