មិនព្រម​សហការ រដ្ឋាភិបាល​អៀរឡង់​ គ្រោង​ប្ដឹង​ក្រុមហ៊ុន Facebook ទារ​ប្រាក់ ៣៦ លាន​ដុល្លារ

រដ្ឋាភិបាល​អៀរឡង់​ គ្រោង​ប្ដឹង​ក្រុមហ៊ុន Facebook ទារ​ប្រាក់ ៣៦ លាន​ដុល្លារ ក្រោយ​មិន​ព្រម​សហការ​រឿង​មួយ​

Continue Reading