បទ“ត្រឹម​ស្រីចិញ្ចឹម”អេង ស្រីអូន ចាក់​ដោត​បេះ​ដូង​អ្នក​ដែល​យក​ប្ដី​គេ

បទ“ត្រឹម​ស្រីចិញ្ចឹម” ដោយ​បទ​ចម្រៀង​មួយ​បទ​នេះ​កំពុង​​​​តែ​ទទួល​ការ​ចាប់អារម្មណ៍ ព្រម​ទាំង​ចាក់​ដោយ​ជា​ខ្លាំង លើ​ស្រី​ដែល​បាន​ស្រលាញ់​ប្ដី​គេ..

Continue Reading