ចាប់​អតីត​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ឱសថ Kangmei ដាក់​ពន្ធនាគារ ១២ ឆ្នាំ និង​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​ជិត ២ សែន​ដុល្លារ

សម្រេច​ចាប់​អតីត​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ឱសថ Kangmei ដាក់​ពន្ធនាគារ ១២ ឆ្នាំ និង​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​ជិត ២ សែន​ដុល្លារ ក្រោយ​ល្មើសច្បាប់​ពុក​រលួយ

Continue Reading