បារាំងប្រកាស​គម្រោង​យក្ស​​ចាយ​ទុន​ ៣៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ អភិវឌ្ឍ​ថាមពល​​អ៊ីដ្រូសែន​ធំ​បំផុត​នៅ​អឺរ៉ុប

ប្រធានាធិបតី​បារាំង​គ្រោង​បោះទុន ៣៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ ទៅ​លើ​គម្រោង​អ៊ីដ្រូសែន​ធំ​បំផុត​នៅ​អឺរ៉ុប

Continue Reading