បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ច៖ កិច្ចព្រមព្រៀង RCEP កម្ពុជាចំណេញច្រើន តែត្រូវត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួន ដើម្បីអាចទាញផលចំណេញ

កិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរី RCEP ត្រូវ​បានចាប់អនុវត្តជាផ្លូវការ​ពី​ថ្ងៃទី ១ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ២០២២នេះតទៅ។ កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី ហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេស RCEP

Continue Reading