គ្រូហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របង្ហើបថា អ្នកកើតឆ្នាំទាំង៣នេះ អាចសម្រុកយកបុត្រឆ្នាំ ២០២២ បាន

អ្នកគ្រូ ឡុង ណាលី បណ្ឌិតហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ ប្រាប់ពីឆ្នាំដែលគួរយកកូនក្នុងឆ្នាំ ២០២២…

Continue Reading

អ្នកគ្រូ ឡុង ណាលី៖​ កត្តាហុងស៊ុយ សំខាន់បំផុត

ឧកញ៉ាញុស៍ សូមលើក កត្តាធំៗ ៣យ៉ាង ពីអ្នកគ្រូ ឡុង ណាលី អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ម៉ាស្ទ័រ ណាលី ហុងស៊ុយ ដែលអ្នកគ្រូបានលើកឡើងថា មនុស្សជោគជ័យ អាស្រ័យលើកត្តាធំៗ 3

Continue Reading