អ្នកជំនាញ​ អះ​អាង​ថា វិស័យ​អច​លន​ទ្រ​ព្យក​ម្ពុជា នៅ​តែមាន​ឱកា​ស​សម្រាប់​អ្នក​វិនិ​យោគ

អ្នកជំនាញដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យបានលើកឡើងថា ​វិបត្តិ​ជំងឺឆ្លង Covid-19 បានកំពុងធ្វើឲ្យវិស័យ​អចលនទ្រព្យ​នៅក្នុង​អំឡុងពេល៣ ទៅ៤ខែ​ចុង​ក្រោយនេះ បានទទួល​រង​នូវ​ផលប៉ះពាល់​យ៉ាងច្រើន។ទោះបីជាបែបនេះក្តី អ្នកជំនាញយល់ថា វិស័យ​អចលនទ្រព្យកម្ពុជា នៅតែមាន​ឱកាសសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ​បើ​ប្រៀបធៀប​ទៅនឹង​បណ្តា​ប្រទេស​នានា​នៅក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន…

Continue Reading