មកស្គាល់អ្នកជំនួញស្រ្តីជោគជ័យម្ចាស់បុរី សម្បត្តិ មានហេង៣ ដែលវិនិយោគលើសំណង់រាប់រយខ្នងផ្ទះ

ក្រុមហ៊ុន បុរី សម្បត្តិមានហេង ៣ ធ្វើការអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានប្រកបទៅដោយគុណភាព សុវត្ថិភាព ព្រមទាំងផ្តល់ជូនលំនៅដ្ឋាន​ដែលមានស្តង់ដារ តម្លៃសមរម្យ និងភាពច្នៃប្រឌិតជានិរន្តរ៍។

Continue Reading