ឧកញ៉ា យ៉ន សេងហាន៖ អ្នកដឹកនាំមិនស្លន់ស្លោរនៅពេលដែលជួបបញ្ហា គ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍ដើម្បីកុំឲ្យច្របូកច្របល់

មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានភាពជាអ្នកដឹកនាំ ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថា ការដឹកនាំទាំងអស់សុទ្ធតែទទួូលបានជោគជ័យនោះដែល។ ដើម្បីឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចក្លាយជាអ្នកមាន ដើម្បីឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមានសមត្ថភាពបង្កើតប្រាក់ ទាល់តែយើងចេះដឹកនាំ។

Continue Reading