រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថានលើក​ទឹក​ចិត្ត​ឱ្យអ្នកថតរូបបន្តផ្តិតយករូបភាពស្អាតៗតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិ នៅកម្ពុជា

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកថតរូបទាំងអស់ បន្តចូលរួមផលិតរូបភាពស្អាតៗ នៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិនានានៅប្រទេសកម្ពុជា ..

Continue Reading