ប្អូននាយក្រូច អ្នកនាង ស្រីអ៊ីត តារាកំប្លែង CTN ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

អ្នកសិល្បៈតារាកំប្លែង អ្នកនាង ស្រីអ៊ីត ដែលជាតារាប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN បានទទួលលទ្ធផល វិជ្ជមានកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃនេះ។

Continue Reading