កម្ពុជា​ការ​បើក​ឱ្យ​មាន​ការ​នាំ​ចូល​ទំនិញ ​និង​សាច់​បង្កក​ពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​វិញ

កម្ពុជា​ការ​បើក​ឱ្យ​មាន​ការ​នាំ​ចូល​ទំនិញ ​និង​សាច់​បង្កក​ពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​វិញ ប៉ុន្តែចាំ​បាច់​ត្រូវ​មាន​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ ​និង​ធ្វើ​តេស្ត​រក​វីរុស​កូវីដ១៩​ជា​មុន​សិន​ ទើប​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​ការ​នាំ​ចូល​។

Continue Reading