វិវាទដីធ្លីជាង ៥ឆ្នាំ រវាងកំពង់ផែភ្នំពេញ និងអ្នកវិនិយោគិនចិន ឈានដល់ការបញ្ចប់រឿងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ

វិវាទដីធ្លីដ៏រាំរ៉ៃជាង ៥ឆ្នាំ រវាងកំពង់ផែភ្នំពេញ និងអ្នកវិនិយោគគិនចិន បានឈានដល់ការដោះស្រាយបញ្ចប់ជាស្ថាពរក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ

Continue Reading