អ្នកស្រី ម៉ីសន សុធារី៖ ជំនាញសំខាន់មួយមិនងាយហួសសម័យ ដែលយុវជនខ្មែរមិនគួរមើលរំលង

បើនិយាយពីសមត្ថភាពរបស់មនុស្សនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានច្រើនទៅតាមលទ្ធភាពរៀងខ្លួនៗ ដែលអាចស្វែងរកនូវភាពជោគជ័យបាន ។ នៅក្នុងនោះក៏មានយុវជនជា…

Continue Reading