អ្នកឧកញ៉ាបណ្ឌិត យូ សាម៉េត៖ ចាត់ថ្នាក់អ្នកមានសម័យថ្មីតាមកម្រិតទាំង ៣ប្រភេទនេះ មិនមែនតាមទឹកលុយទេ

អ្នកមានសម័យថ្មី និងអាចមានឱកាសក្លាយជាអ្នកមានបានយ៉ាងពិតប្រាកដ គឺជាក្រុមមនុស្ស ដែល…

Continue Reading