មកស្គាល់ប្រធាន អនុប្រធានសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានកម្ពុជា

សមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានកម្ពុជា បានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ដែលមានអ្នកឧកញ៉ា លី ហួរ ជាប្រធាន។

Continue Reading